ကြိုဆိုပါ၏

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ၂၀၁၇ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအနေဖြင့် အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းအားတစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်းစိစစ်ခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်တွင် မွန်းမံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် မြို့နယ်များတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် မြို့နယ်များတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ နိုင်ငံသူ/သား အားလုံးအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်စုများ၏ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် ပါ မပါ၊ မိမိတို့၏ အမည်နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှန်/မမှန် ကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဤ အွန်လိုင်းမဲစာရင်း ကွန်ပျူတာစနစ်တွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သောမြို့နယ်များအတွင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ မဲပေးရမည့်မဲရုံတည်နေရာများကိုပါ ရှာနိုင်ပါပြီ။ မှတ်ချက်။ ။ ယခုအွန်လိုင်းစစ်ဆေးမှုတွင် ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်မြို့နယ်များမှ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အချက်အလက်များကိုမူ ရှာဖွေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်၏ အမည်ကို ရှာမည်

vlusupport@uecmyanmar.org

အကူအညီ ရယူရန်